OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Ogólna

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)  oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), Administratorem danych osobowych, w którym przetwarzane są/ będą Pani/ Pana dane osobowe jest Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kwidzynie, zwany dalej „Administratorem”.

 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kwidzynie, ul. Toruńska 30/1, 82-500 Kwidzyn, lub email: info@tbs.kwidzyn.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Toruńska 30/1, 82-500 Kwidzyn, lub email: info@tbs.kwidzyn.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań Administratora oraz załatwienia Pana/Pani sprawy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b lub c RODO. W chwili realizacji zadania, otrzyma Pani/Pan stosowną klauzulę szczegółową.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3.
 5. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością załatwienia Pani/Pana sprawy.
 6. Dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymywania przepisami prawa. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych, opieka prawna, itp.).
 7. Administrator w ramach prowadzonych spraw nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a następnie zniszczone lub zarchiwizowane, zgodnie z przepisami prawa.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania:

1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4) usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,

5) do ich przenoszenia, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają i gdy jest to technicznie możliwe,

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,

 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, lub drogą elektroniczną pisząc na adres Administratora info@tbs.kwidzyn.pl.
 2. W przypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 4. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Oferta
Stare miasto II

Dowiedz się więcej

Kontakt

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Kwidzynie

ul. Toruńska 30/1
82-500 Kwidzyn

tel. 55/262-44-70
tel.kom. 601-653-293

tel.kom. 887 896 430 czynsze

tel.kom. 609 248 500 usterki

tel.kom. 887 896 433 przydział mieszkań

e-mail: info@tbs.kwidzyn.pl
czynsze@tbs.kwidzyn.pl

Wszelkie usterki należy zgłaszać
w godz. 8.00-14.00 w siedzibie TBS
lub telefonicznie:
55 262 44 70
609 248 500

Natomiast awarie wymagające
natychmiastowej interwencji

w godz. 14.00 - 8.00
609-615-507

e-konto - konto czynszowe najemcy
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie informuje, że każdy Najemca w TBS-ie ma możliwość sprawdzania sald (stanów kont) poprzez stronę internetową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością i propozycjami: