REGULAMIN   Warunki uzyskiwania mieszkań w zasobach TBS-u: (fragmenty regulaminu)
     

§ 5

Mieszkanie należące do zasobu Spółki może być wynajmowane wyłącznie   osobom  fizycznym jeżeli:

1)  osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia  lokalu nie posiadały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

2)  dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie przekracza  1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu,  więcej niż:

a)  o 20% w gospodarstwie jednoosobowym,

b)  o 80% w gospodarstwie dwuosobowym,

c)  o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej ilości  osób.

3)  Spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie  posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości  lub osobie  wchodzącej  w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli  zmiana  miejsca zamieszkania  jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego  pracy w pobliżu  miejsca  położenia zasobów Spółki, w których znajduje się  loka, o którego  wynajem się ubiega. 

pełen tekst REGULAMINU

 

§ 6

1. Dochód gospodarstwa domowego w chwili rozpatrywania wniosku a także w chwili zawarcia umowy  najmu nie może być mniejszy niż 40% kwot z § 5 pkt 2, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust.2 i ust.3.

2. Dochód osób zwalniających lokal komunalny lub miejsce na liście  oczekujących na lokal komunalny nie może być mniejszy  niż   25 % kwoty z § 5 pkt 2.

3. W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dochód  gospodarstwa domowego w chwili zawierania umowy najmu  nie może być mniejszy niż  35% kwot z § 5 pkt 2.

4. Dochód osób wskazanych  do zasiedlenia mieszkań przez Komisje  ds. Przydziału Mieszkań Rady Miejskiej w Kwidzynie nie może być mniejszy niż 35% kwot z § 5 pkt.2

§ 7

Komisja może  zakwalifikować do najmu  i listy rezerwowej  wnioski osób  nie spełniających wymogów  określonych  w §6  dopiero wtedy, gdy do najmu  i listy rezerwowej  zostaną zakwalifikowane  wnioski osób spełniających wymogi z §6. 

 § 8

Mieszkania w zasobach Spółki będą w pierwszej kolejności wynajmowane po spełnieniu  warunków zawartych  w § 5 następującym osobom:

1) posiadającym  stałą pracę na terenie powiatu kwidzyńskiego

2) zwalniającym lokal komunalny lub miejsce na liście oczekujących na lokal komunalny,

3) najemcom lokali komunalnych w budynkach  przeznaczonych do rozbiórki ,

skierowanym przez partycypantów.

 

 

 

 

Instrukcja użytkowania lokalu mieszkalnego oraz warunki gwarancji – rękojmi w zasobie TBS sp. z o.o. w Kwidzynie

Regulamin porządku domowego  w zasobach TBS sp. z o.o. w Kwidzynie

 

Regulamin mediów i eksploatacji mieszkań

 
 

 

 
  PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O MIESZKANIE
     

 

-Procedura ubiegania się o mieszkanie

-Wzór umowy najmu

-Wniosek o wynajem mieszkania w TBS Kwidzyn

-Załącznik do wniosku o wynajem mieszkania - deklaracja o dochodach

-Wniosek o zamianę mieszkania w zasobach TBS Kwidzyn

-Wypowiedzenie umowy najmu zasobu TBS Kwidzyn

-Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego (składana co dwa lata)

-Średnie wynagrodzenie i progi dochodów przydziału mieszkań

-Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie pomorskim w 2014 roku

-Wpłaty wynikające z przydziału mieszkania

-Wartość odtworzeniowa 1 m2 powierzchni użytkowej na I półrocze 2012 r.

-Stawki wpłat partycypacji od 15 września 2011 r.

-Stawka czynszu i wartość odtworzeniowa od 01-07-2016r. Wpłaty kaucji i partycypacji na przykładowe mieszkania

-Stawki opłat za media i czynsz od 01-02-2016 r

 
     
 

OPŁATY

     
 

Przykładowe opłaty miesięczne za mieszkania